KLAPPEN & BREIEN: leer nieuwe mensen kennen, wissel ideeën en tips... Elke derde zaterdag (13u30 - 16u30) en laatste donderdag (19u - 22u) van de maand!

ALGEMENE VOORWAARDEN – PRIVACY BELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

“Polly & De Borduurderij”, Burgemeester Omer de Meyplein 12 – 9170 Sint-Gillis-Waas, België

“Polly & De Borduurderij” is een onderdeel van SDK Engineering en eigendom van Soraya Dierick & Hans Schrijvers. Adres maatschappelijke zetel: Kemelstraat 24 – 9190 Stekene, België. Ondernemingsnummer: BE 0537 671 097 – IBAN: BE 93 7370 4005 3767  (KBC) ten name van SDK ENGINEERING BV

Door zijn bestelling aanvaardt de koper de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als bindend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en “Polly & De Borduurderij” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website “Polly & De Borduurderij”. “Polly & De Borduurderij” heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website “Polly & De Borduurderij” te wijzigen.

2. Prijzen

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste één maand. Alle verstrekte prijzen en gegevens die geen deel uitmaken van een wederzijds bindende overeenkomst zijn richting aangevend. Alle prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Eventuele verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld. Alle aanbiedingen van “Polly & De Borduurderij” zijn vrijblijvend en “Polly & De Borduurderij” behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

3. Bestellingen

Elke bestelling bindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze toestemming. Het contract wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling onzerzijds. 

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.

Wij besteden veel zorg aan de omschrijvingen van de artikelen, de vermelde prijzen, de kleuren en eigenschappen. De weergave van de kleuren op een computerscherm of print kan afwijken van de werkelijke kleur. Wij kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor enige afwijking in kleur, omschrijving of afwijking van de prijs. Indien er zich toch een vergissing zou voordoen, zullen wij u daar eerst van op de hoogte stellen. U zal dan de juiste gegevens ontvangen.

4. Levering

De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De leveringstermijn kan verlengd worden als een artikel niet op voorraad is bij de groothandel. U wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht.

Alle door ons opgegeven leveringsdata worden ter informatie meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan geen reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst. 

Wij doen beroep op een transportbedrijf om uw pakket te verzenden. In de meeste gevallen Bpost voor België en PostNL voor Nederland. “Polly & De Borduurderij” is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen, overmacht, stakingen of onvoorziene omstandigheden. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. In ieder geval gebeurt het transport op risico van de koper ongeacht de eventueel overeengekomen leveringsvoorwaarden. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en aflever details. Bij het niet ontvangen of verloren gaan van het pakket omwille van foute adresgegevens is “Polly & De Borduurderij” niet aansprakelijk.

Wij voorzien voldoende voorraad, maar toch kan het voorkomen dat een product niet meer geheel leverbaar is. Sommige producten worden uit collectie genomen of wijken af qua kleur en vorm. Wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

5. Betaling

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in. Na het verstrijken van deze termijn zal elk protest als laattijdig worden afgewezen. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar en dit op onze maatschappelijke zetel. Overschrijvingen gebeuren steeds naar volgende bankrekening: IBAN: BE 93 7370 4005 3767  (KBC) ten name van SDK ENGINEERING BV.

Niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een rente geven van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. 

Tevens zal, bij gebreke aan betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15 % met een minimum van € 25 en een maximum van € 1.500 ten titel van conventionele schadevergoeding. Deze forfaitaire schadeloosstelling belet geenszins dat wij een hogere schadevergoeding kunnen eisen als wij het bewijs leveren dat de opgelopen schade deze forfaitaire schade overschrijdt.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens voor de rekening van de klant. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

Wij proberen steeds goede kwalitatieve producten af te leveren. Indien de goederen toch niet aan uw verwachting voldoen dan kan u deze binnen 14 dagen volgens het herroepingsrecht retour sturen na bevestiging van de retour door “Polly & De Borduurderij”. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder “Polly & De Borduurderij” hierover eerst te informeren. De terugzending schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op. Bij terugzending vallen de transportkosten ten laste van de koper.

De koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de aangekochte producten en verpakking. De koper mag de producten slechts uitpakken en bekijken tot zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product aan zijn wensen voldoet. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, zal de koper het product ongebruikt met alle geleverde accessoires en opties in de originele verpakking inclusief labels retourneren aan “Polly & De Borduurderij”. Bestellingen op maat, pakketten en artikelen die eenvoudig te kopiëren zijn worden uitgesloten van herroepingsrecht. Onder dit laatste verstaat men artikelen zoals magazines, tijdschriften, boeken, diy pakketten met patronen en breipatronen.

De goederen worden bij ontvangst gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Deze goederen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn in de originele verpakking. Bollen mogen niet afwijken van gewicht, vorm, kwaliteit of kleur tegenover het originele product. “Polly & De Borduurderij” behoudt zich het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren of slechts gedeeltelijk over te gaan tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag indien niet voldaan is aan bovenstaande voorwaarden. Indien uw bestelling na terugzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij de verzendkosten alsnog in rekening. Terugbetalingen gebeuren binnen de wettelijke termijn.

7. Garantie

De koper heeft een garantietermijn van twee jaar, ingaand vanaf de datum van aankoop en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs. De garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of slijtage. Op defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van aankoop geldt geen garantie. De transportkosten vallen ten laste van de koper.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden door de koper, blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. De betaalde voorschotten blijven de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Eens de goederen geleverd draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de geleverde en eventueel verder verwerkte goederen die nog niet volledig betaald zijn in eigendom over te dragen of aan derden enig zekerheidsrecht te verschaffen.

9. Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van “Polly & De Borduurderij” voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. “Polly & De Borduurderij” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of ongevallen voortvloeiend uit het gebruik en verwerking van producten aangekocht via “Polly & De Borduurderij”. Alle producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik.

Productbeschrijvingen zijn informatief en promotioneel. Deze impliceren geen gebruiksaanwijzingen noch veiligheidsrichtlijnen.

Voor de hosting van ons digitaal platform doen wij beroep op One.com, WordPress en Woocommerce. “Polly & De Borduurderij” aanvaardt geen aansprakelijkheid door vergissingen of fouten voortvloeiend uit een slechte werking veroorzaakt door One.com, WordPress en Woocommerce.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen “Polly & De Borduurderij” en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.
Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen via info@deborduurderij.be.

PRIVACY

“Polly & De Borduurderij” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens voor facturatie
– Adresgegevens voor de verzending indien anders dan de adresgegevens voor facturatie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

“Polly & De Borduurderij” verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:
– Het nakijken van uw betaling, verwerken, afronden en versturen van uw bestelling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien u hier toestemming voor gegeven heeft.
– U telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren als dit nodig is voor het verwerken van uw bestelling of om u te informeren over uw bestelling.

“Polly & De Borduurderij” verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Polly & De Borduurderij”. U kan hiervoor contact met ons opnemen via info@deborduurderij.be.

“Polly & De Borduurderij” hecht belang aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan u contact opnemen via info@deborduurderij.be.

Vragen of hulp nodig?

Contacteer ons op 0032486 130 820 of info@deborduurderij.be.